Förstudie om att restaurera utdikad sjö

Hallsjön_800

Drönarfoto över sjön. Vid höga flöden i ån kan sjön delvis fyllas upp men under de varma månaderna är det helt torrt. Foto: Ebbe Berglund 

Sportfiskarna region syd har nyligen beviljats LOVA-medel från Länsstyrelsen Kronoberg för att undersöka förutsättningarna att återskapa en utdikad grund sjö i Helgeås avrinningsområde. Syftet med att återskapa sjön är öka näringsretentionen men förhoppningen är även att bruniferingen kan minska då detta är ett ökande problem i Helgeå. Ett brunare vatten gör det svårare för många fiskar att hitta föda och hindrar även vattenväxter att växa på djupare vatten. En fungerade sjö gynnar såklart även den biologiska mångfalden och gör att fisk återigen kan trivas, dessa grunda sjöar har också ofta ett rikt fågelliv.

För att lyckas med en eventuell höjning av vattennivån är det viktigt att mäta in marken runtomkring sjön för att veta hur nivån ändras vid olika vattenflöden. Detta för att förhindra att skogsområden eller annan brukad mark skadas vid höga flöden.

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Kategorier: Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv