MAGIC-biblioteket utvärderas mot historiska fiskdata

wermlands-fiskevatte...
Bild: Sportfiskarna

En pilotstudie pågår för närvarande där resultaten från modellering av vattenkemin i okalkade vatten jämförs mot historiska fiskdata.

Under 1890-talet genomfördes en för tiden ovanligt detaljerad inventering av Värmlands sjöar, där bland annat uppgifter om förkommande fiskarter, vattnets storlek, djup, färg på vattnet, uppgifter om omgivande stränder, avrinning, med mera dokumenterades. Insamlingen av uppgifter genomfördes av dåvarande ordförande i Wermlands läns Fiskeristyrelse, Carl Cederström och utgavs i bokform 1895 under titeln ”Wermland läns fiskevatten”.
Det är främst de historiska uppgifterna om förekomst av mört i värmländska sjöar innan försurningen började som nu är viktiga att jämföra med de resultat som modellering av vattenkemin ger. Har mört funnits historiskt är det mindre troligt att ett vatten då är naturligt försurat då mörten är försurningskänslig och får svårigheter att reproducera sig om det förekommer surstötar i dessa vatten.

MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade. Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen. Grundidén med biblioteksverktyget är att sjöar eller vattendrag som är lika varandra idag med avseende på försurningsrelevanta parametrar också har haft en liknande utveckling av sjökemin de senaste hundra eller tvåhundra åren och troligen kommer att fortsätta utvecklas på likartade sätt i framtiden. Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det vatten som ska bedömas. 

Jämförelsen av MAGIC-modellens resultat med uppgifterna från ”Wermlands läns fiskevatten” är beställd av Havs- och vattenmyndigheten och utförs nu som en pilotstudie av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och SLU. Studien kommer att publiceras under början av 2021.
Läs mer om MAGIC-biblioteket här.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv