Ny statlig utredning allvarligt hot mot strandskyddet

saagbacken-skarvange...Foto: Sportfiskarna / Det generella strandskyddet föreslås bland annat tas bort för vattendrag som är smalare än två meter, vilket riskerar att påverka både friluftslivet och känsliga vattenmiljöer negativt.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden enligt allemansrätten och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. En ny utredning hotar nu att försämra dessa grundprinciper för strandskyddet.

Den 14 december presenterade Strandskyddsutredningen sina förslag för förändrade strandskyddsregler. Utredningen tillsattes 2019 som en del av Januariöverenskommelsen. Uppdraget innebar att ge förslag på hur man kan underlätta för byggande i strandnära lägen i landsbygd, samtidigt som utredningen skulle se över möjligheten att stärka strandskyddet i starkt exploaterade områden. Tyvärr har utredningen misslyckats fatalt med att balansera exploateringsintressena mot bevarandeintressena, då förslag om att stärka strandskyddet i starkt exploaterade områden lyser med sin frånvaro. Flera miljö- och friluftsorganisationer samt Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets experter i utredningen är starkt kritiska till utredningens förslag.

Kommuner föreslås kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet ska kunna hävas i så kallade landsbygdsområden. Kommuner kan också välja att peka ut sådana områden i översiktsplanen. Sportfiskarna menar att det inte är fel i sak att förenkla för byggande i glesbygd, dock bör det endast ske i områden där tillgängligheten till stränder är god och där höga naturvärden och viktiga lek- och uppväxtområden för fisk inte riskerar att skadas. Utredningens kriterier för vad som kan definieras som ”landsbygd” är otydliga och konsekvenserna av förslaget blir därmed svåröverskådliga. Dessutom föreslår utredningen att det till skillnad från idag ska gå att utse landsbygdsområden längs kusterna, i skärgårdarna och vid de stora sjöarna. Idag sker kustexploatering i en alarmerande takt. Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade och varje år nyexploateras ungefär 0.5 % av kvarvarande miljöer. Nära tätorter är exploateringstakten ännu högre, kring 1 % per år, enligt en undersökning från 2014. 

Utredningen föreslår också att det generella strandskyddet tas bort vid sjöar mindre än 1 hektar och vattendrag smalare än 2 meter. Små vattendrag utgör bland de mest produktiva och värdefulla vattenmiljöer som finns. Små vattendrag högt upp i avrinningsområdena hör till våra mest orörda naturområden och hyser många gånger höga naturvärden som i områden med mer intensiv markanvändning har gått förlorade. I det mer brukade landskapet har många små vattendrag skadats av dämning, kanalisering, rätning, omledning, kulvertering, förstörda strandzoner, närsaltläckage, dagvattenutsläpp och allehanda föroreningar. Dessa små vatten har vi med stor framgång lagt massor av tid och resurser på att kalka, restaurera och skydda
De små vattendragen är barnkammare för t ex öring, nejonöga, harr, och bör inte skadas eftersom effekterna brukar ackumuleras kumulativt nedströms. Vattendrag som har en avgörande betydelse för hundratals havsöringsbestånd, kustlevande gädda, abborre, flodpärlmussla, ål och andra viktiga och skyddsvärda arter. Att lyfta bort skyddet för dessa vitala vattenmiljöer är inte bara att agera mot bättre vetande, det är mycket anmärkningsvärt och okunnigt.

Om vi värnar de små vattendragen och restaurerar de många vatten som har skadats finns goda möjligheter till landsbygdsutveckling med möjlighet till lokala intäkter. Som ett exempel omsätter havsöringsfisket på Gotland ca 40 miljoner kr till den lokala ekonomin. Ett bra fiske är också ett skäl för att bo kvar på landsbygden eller för att flytta dit. Ett upphävande av det generella strandskyddet vid mindre vattendrag riskerar att påverka friluftslivet, gröna näringar och den biologiska mångfalden mycket negativt. 
Nu återstår att se om regeringen väljer att lägga en proposition med utredningens förslag.

Sportfiskarna har tillsammans med andra miljö- och friluftsorganisationer starkt kritiserat utredningens förslag i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv