Mer biotopvård utförd i Rönne å

FöreefterBillingemöl...

Foto: Ebbe Berglund

I Rönne å, Skåne, har två mindre trösklar nedmonterats och biotopvård genomförts inom projektet LIFE CONNECTS. Åtgärderna kommer att gynna de arter som är beroende av strömmande vatten.

De två trösklarna som fanns vid Billingemölla och som nu är nedmonterade utgjorde vandringshinder för svagsimmande fiskarter men som efter åtgärderna nu kan vandra förbi. Trösklarna nedmonterades delvis och block och sten placerades nedströms trösklarna så att fisk nu kan vandra förbi. Biotopvård genomfördes också i huvudfåran där block och sten som tidigare rensats återfördes för att skapa en mer naturlig strömvattenmiljö som bland annat gynnar den biologiska mångfalden i vattendraget.

Sportfiskarna som är partners inom LIFE CONNECTS och har ansvar för bland annat elfisket utförde ett fiske innan åtgärden. På så vis kan man mäta hur stor effekt åtgärderna gav på fisksammansättningen i ån.

Följ vad som sker i projektet på: LIFEConnects

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Malmö, Region Syd, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv