Dogger
Köp fiskekort ONLINE
Sportfiskewebben
Forshaga Camping
Besök Sportfiskarnas webbshop
Forshagaakademin


Sportfiskarnas remissvar 2012


Sportfiskarna svarar varje år på ett stort antal remisser från olika myndigheter. På den här sidan samlar vi våra remissvar. Här finner du även yttranden och våra överklaganden.

Arkiv: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Remiss angående ”Promemoria – Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser” M2012/2031/R
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av ansökan och önskar lämna följande synpunkter.

Yttrande över ansökan om tillstånd för fiskodling i vatten mellan Hanö och Malkvarn i Hanöbukten Dnr 621-2278-12
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av ansökan och önskar lämna följande synpunkter.

Remiss angående samråd om förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) angående införande av miljökvalitetsnormer för fisk m.m.
Sportfiskarna ser positivt på att Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) förslag om att införa miljökvalitetsnormer för fisk.

Yttrande angående förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Sportfiskarna har i flera decennier kämpat för att stärka Östersjöns vildlaxbestånd och bedriver även omfattande restaureringsinsatser i de vildlaxförande vattendragen.

Synpunkter på ansökan om tillstånd för fortsatt drift av Linnvasselvs kraftverk, Strömsunds kommun, M 1381-12.
Sportfiskarna har tagit del av kungörelse och ansökan gällande Linnvasselvs Kraftlag A/Ls ansökan om tillstånd för fortsatt drift av Linnvasselvs kraftverk.

Yttrande över aktbilaga 32 och 38, angående ansökan om byggande av Forsbacka kraftverk m.m. (M 2028-11), Gävle kommun.
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna ser det som mycket positivt att sökanden samarbetar med länsstyrelsen och Karlstads universitet för att utreda hur man bäst möjliggör en fiskväg vid Forsbacka kraftverk.

Synpunkter på ansökan angående tillstånd för idrifttagning av ny kraftstation vid Sunnerstaholms kraftverk, mål M 1225-07.
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har tagit del av ansökan och önskar lämna följande synpunkter. Sportfiskarna anser att den nya kraftstationen vid Sunnerstaholm är att betrakta som en ny anläggning. Därför måste också prövningen ske utifrån miljöbalken och dagens miljökrav. 

Yttrande över rapporten God Havsmiljö 2020
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen. Till följd av ett omfattande material och kort remisstid berör Sportfiskarnas synpunkter framförallt det övergripande arbetet med havsmiljödirektivet.

Yttrande över rapporten Allemansrätten och dess framtid
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av rapporten ”Allemansrätten och dess framtid” och då särskilt rapportens rekommendationer.

Yttrande angående nedmontering av damm vid Sölvbacka strömmar och återställning av Storsjön
Sportfiskarna har blivit tillfrågade av Storsjö byalag om att yttra sig om ett projekt som innebär nedmontering av damm vid Sölvbacka strömmar och återställning av Storsjön. 

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en Europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 804
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har tagit del av remissen och önskar lämna följande synpunkter.
 
 Havs och vattenmyndigheten
www.havochvatten.se

Jordbruksverket
www.jordbruksverket.se

Länsstyrelserna
www.lst.se

Naturvårdsverket
naturvardsverket.se

Miljödepartementet
www.regeringen.se

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Huntyard
Eckerö Linjen
Fiskesnack
Sportfiskeprylar
FiskefeberAdministratör