Besök Sportfiskarnas webbshop
Dogger
Forshagaakademin
Sportfiskewebben
Köp fiskekort ONLINE
Forshaga Camping


Finansiärer:


            


            
 

Linje

Fiskevård för gädda och abborre

Det finns en rad åtgärder man kan göra för att förbättra för fiskarter som gädda och abborre. Här berättar vi om några av de åtgärder som finns att tillgå.

Risvasar

Att placera ut risvasar, högar av ris och grenar, är en sedan gammalt beprövad men på senare år lite bortglömd metod för att gynna fisk. Risvasarna bör placeras i områden där de grundläggande förutsättningarna som snabb uppvärmning på våren finns. De flesta av kustens fiskarter lägger helst sin rom på substrat som undervattensväxter. Risvasar har därför störst effekt i vegetationsfattiga vikar där fisken annars har brist på lämpligt leksubstrat. När äggen har kläckts utgör risvasens virrvarr av kvistar och grenar ett utmärkt skydd för yngel mot faror som fåglar och större fiskar.

Åtgärda vandringshinder och igenväxning

Det finns otroligt många vandringshinder i våra vattendrag som hindrar fisken att nå sina lek- och uppväxtområden.  Ofta kan det vara relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder att öppna vandringsvägar förbi vandringshinder. Exempel på hinder kan vara felaktigt placerade/dimensionerade vägtrummor och dammar (tex bevattningsdammar, äldre dammar från järnbruk och sågar, felaktigt konstruerade våtmarker). Att byta ut en felaktigt lagd vägtrumma kan vara en enkel åtgärd. Att åtgärda en äldre damm kan vara en mer omfattande insats. Ett alternativ är att ersätta den med en naturligt utformad ”sjönacke”, eller med ett ”omlöp”, dvs en mindre fåra som leder vattnet förbi dammen där fisk kan vandra.

Östersjöns övergödning och minskad betning från betesdjur medför att vassens utbredning idag ökar på ett onaturligt sätt. Tidigare välbetade strandängar med lämpliga lekmiljöer för gädda och smala sund in till avsnörda laguner och vikar täcks i allt högre grad av täta bestånd av bladvass. Detsamma gäller för många lekbäckars mynningsområden. På många platser är igenväxningen så kraftig att vandringsvägen för lekvandrande fiskar stängts av och tidigare viktiga lekområden har därmed gått förlorade. Genom försiktig vegetationsröjning, återupptaget bete och restaurering av de gamla vandringsvägarna kan dessa platser åter tillgängliggöras för fiskar och fiskbestånden i närområdet därmed stärkas.
 


Lästips:

Återställa våtmarker, ”gäddfabriker”


Klicka på bilden för förstoring och förklaring av hur en "gäddfabrik" fungerar.


I 1800-talets svenska landskap tillhörde våren- och försommarens översvämningar en naturlig del i de flacka vattendragens dynamik. När vattnet under senvåren drog sig tillbaka avsattes näringsämnen, vilket lade grunden för frodigt gräs som togs som hö eller nyttjades för bete under sommaren.
I jakten på ny väldränerad jorbruksmark genomfördes under 1900-talets första hälft omfattande torrläggningsföretag. Många vattendrag rätades och tidigare fuktiga områden dikades för att påskynda avrinning och dränering och därmed möjliggöra rationellt jordbruk. Landskapets vattenhållande förmåga minskade och i de kanaliserade vattendragen rann vårfloden snabbt undan. Längs med stora delar av kustlandskapen återstår idag bara spillror av den ursprungliga arealen våtmarks- och översvämningsområden. Ett talande exempel är Gotland där ca 90 % av de ursprungliga våtmarkerna försvunnit.

Kustnära våtmarker och översvämmade ängar utgör mycket produktiva miljöer där snabb uppvärmning och god tillgång på näringsämnen på våren lägger grunden för ett myller av liv. Mängder av djurplankton fyller snart efter islossningen vattnet och den som drar en håv genom vegetationen kommer att förvånas över mångfalden av diverse smådjur i form av bland annat insektslarver, vattengråsuggor och märlkräftor.

För Östersjöns bestånd av sötvattensfiskarter som gädda och abborre utgör våtmarkerna ideala reproduktionsområden och om vandringsvägarna är fria kan stora mängder fisk vid leken följa vattendragen från havet upp till våtmarkerna. I det varma vattnet utvecklas fiskäggen snabbt och här finns ett överflöd av mat för nyckläckta fiskungar. Sammantaget ger det fiskungarna en snabb tillväxt och bra grund för att under senvåren vandra ut i kustbandet.

Genom att återskapa och för kustlevande fisk tillgängliggöra en del av de våtmarker som tidigare dikats ut kommer de projekt som bland annat Sportfiskarna driver att avsevärt öka arealen av lämpliga lek- och uppväxtområden för Östersjöns kustnära rovfiskar. Genom en rad fysiska och kemiska processer i våtmarkerna fastläggs och omvandlas dessutom mycket av de näringsämnen som annars skulle rinna rakt ut i havet. En våtmark som kan nyttjas för fisklek får därmed dubbel nytta för Östersjön!

Återställande av kustnära våtmarker som är tillgängliga för fisk har i de fall det hittills genomförts visats ha mycket stor betydelse för framförallt gädda. I en våtmark i Mönsterås kommun i Kalmar län ökade mängden gäddungar som vandrade ut från den bäck som rinner genom våtmarken till havet från några tusen upp till hundratusentals efter att våtmarken återskapats. Sportfiskare vittnar också om en ökad tillgång på gädda i havet utanför våtmarken.

Se även film om "gäddfabriker" 
 


Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Sportfiskarna har 90-konto.
 
Fiskesnack
Sportfiskeprylar
Fiskefeber
Huntyard
Eckerö LinjenAdministratör